Oudervereniging

De Oudervereniging (OV) is een vereniging die feitelijk bestaat uit alle ouders/verzorgers van leerlingen van de IKC Wiarda. Daarnaast beschikt de OV over een bestand van verschillende ouders die zich hebben aangemeld als ouderhulp (dit kan aan het begin van het schooljaar) om extra hand- en spandiensten te verrichten op school samen met de OV. Het bestuur van de OV coördineert de diverse activiteiten. Naast een voorzitter en een penningmeester is een aantal ouderhulpen in dit bestuur vertegenwoordigd.

Het e-mailadres van de OV is: ov.wiardaskoalle@proloog.nl. De samenstelling van de OV is op dit moment als volgt: Annemieke van Brummelen ( voorzitter), Anneli Vos (penningmeester), Yvonne Smit (ass. penningmeester),  Bahar Rabius, Ageet Visser-Wildervank, Christine van der Meulen, Liselotte Bruin (ouderhulp). Namens het team van IKC Wiarda zal er altijd een collega deelnemen aan de vergadering van de OV. Dit wisselt per keer. De OV vergadert ca. 5 keer gedurende het schooljaar.

Doel Ouderraad

De OV heeft als voornaamste doel het organiseren van activiteiten voor en door de leerlingen. Ook probeert zij de belangstelling en betrokkenheid van de ouders bij de Wiardaskoalle te bevorderen. Daarnaast wil zij graag een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school en het team ondersteunen bij het vervullen van hun taken. Tenslotte dient de OV als klankbord voor de MR.

Taken en activiteiten

Tot de taken van de OV behoren het organiseren van diverse activiteiten binnen en buiten de school in overleg met de leerkrachten. Zo organiseert de OV bijvoorbeeld jaarlijks het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het Paasontbijt en de wandeltocht. Bovendien assisteert de OV bij sport- en speldagen, feestelijke ouderavonden en de laatste schooldag.

Algemene Ouderavond

De jaarlijkse algemene ledenvergadering, ook wel de Algemene Ouderavond genoemd, wordt door de OV in overleg met het schoolteam georganiseerd. Op deze avond wordt kort de begroting van de OV behandeld. Tevens wordt op deze avond een onderwijskundig en/of opvoedkundig thema besproken met eventueel een gastspreker.

Vrijwillige ouderbijdrage

De activiteiten worden gefinancierd door de contributie oftewel de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt door de OV geïnd en beheerd en wordt gebruikt voor bijzondere activiteiten. Het is dus van groot belang dat alle ouders deze contributie jaarlijks overmaken! Zonder dit geld is het niet mogelijk om de diverse activiteiten te organiseren. Ieder jaar wordt de boekhouding van de penningmeester en daarmee het gehele bestuur, gecontroleerd door de kascommissie zodat er toezicht blijft op de uitgaven. De ouderbijdrage vastgesteld op € 25,00 per kind.

De bijdrage aan de oudervereniging is vrijwillig en het wel of niet betalen van deze bijdrage is niet van invloed op de vraag of uw kind kan deelnemen aan de georganiseerde activiteiten. Echter de OV kan maar beperkt het financiële risico dragen voor ouders die hier geen vrijwillige bijdrage voor betalen.

Gezinnen met beperkte financiële middelen kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld Leeuwarden via www.samenvoorallekinderen.nl

Deze organisatie vergoedt de helft van het schoolreisje aan de school en de school betaalt de rest van de kosten. Ook Stichting Leergeld hecht er waarde aan dat dit soort extra activiteiten georganiseerd worden.

We verzoeken u het bedrag over te maken op rekeningnummer:

NL13 RABO 0114 0945 19 t.n.v. obs Wiardaskoalle

Graag naam en groep van uw kind(eren) vermelden.

Wanneer betaling op deze termijn niet haalbaar is of wanneer u andere vragen/opmerkingen hebt laat het dan gerust weten. 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met een van de bestuursleden van de OV of stuur een e-mail naar ov.wiardaskoalle@proloog.nl

 

 

Openbare basisschool

Wij bieden openbaar basisonderwijs. Naast het stimuleren van cognitieve talenten middels de Deltagroep is er ook aandacht en tijd voor de ontwikkeling van talenten op het gebied van sport, natuur en muziek.
Meer informatie

Opvang

Op ons IKC bieden we dagopvang, speelleergroep en BSO (voor- en naschoolse opvang). De opvang wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers van Sinne kinderopvang.
Meer informatie