Ons onderwijs

Binnen ons onderwijs hanteren wij het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind, waar zorg op maat wordt geboden in het kader van Passend Onderwijs. Daarnaast zijn we een ambitieuze dorpsschool met hoge verwachtingen en aanbod voor zowel hoog als laag niveau.

We willen dat de kinderen naast kennisoverdracht van de leerkracht ook zelf-ontdekkend leren. Dit vindt plaats tijdens zelfstandig werken in hoeken in de klas en op de leerpleinen en tijdens projecten, waarbij creativiteit en techniek een plaats krijgen. Hierbij zijn de 21st Century skills onmisbaar. Een belangrijk onderdeel hiervan is ons tabletonderwijs vanaf groep 5 en de inzet van iPads in groep 1 t/m 4.

De kinderen zijn door het creëren van eigenaarschap actief betrokken bij hun eigen leerproces en werken zelfstandig en samen in een rijke leeromgeving. Naast veel aandacht aan de kernvakken taal en rekenen hebben we ook oog voor de diversiteit aan talenten. Ieder kind is een talent! Daarnaast benutten we ook de talenten van de leerkrachten, ouders en dorpsgenoten.

Naast kennisoverdracht besteden we ook aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. We hebben alle sportclubs- en faciliteiten binnen handbereik en werken samen met de buurtsportcoach. De cultuurcoach zorgt voor een gevarieerd cultureel en creatief programma.

 

Openbare basisschool

Wij bieden openbaar basisonderwijs. Naast het stimuleren van cognitieve talenten middels de Deltagroep is er ook aandacht en tijd voor de ontwikkeling van talenten op het gebied van sport, natuur en muziek.
Meer informatie

Opvang

Op ons IKC bieden we dagopvang, speelleergroep en BSO (voor- en naschoolse opvang). De opvang wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers van Sinne kinderopvang.
Meer informatie